Thursday, February 16, 2017

Cả Nước Ðấu TranhCả nước đứng lên oai hùng,
Cả nước tiến lên không ngừng,
Thề toàn dân thương nhau,
Lời thề ghi bằng máu,
Quật cường đi tranh đấu đuổi quân Tàu,

Ðuổi lũ ác ôn điên rồ,
Cả nước nói lên căm thù,
Thù giặc kia vô lương,
Thù chủ trương bành trướng,
Thù cướp biển quê hương

Ai đã cấm dân h
n quân xâm lăng?
Ai đã bắt quân vội vàng đầu hàng?

Ai cướp bút anh trên trang nhật báo,
Cướp trái tim tôi khi Việt Nam thương đau.

Tổ quốc chúng ta anh hùng,
Cả nước đấu tranh kiên cường,
Vì tình yêu non sông vì tình thương nòi giống, vượt sóng đòi biển Đông...

VÌ TÌNH YÊU NON SÔNG, VÌ TÌNH THƯƠNG NÒI GIỐNG, VƯỢT SÓNG ÐÒI BIỂN ÐÔNG..


Tác giả: Anh Bằng
 

No comments:

Post a Comment