Saturday, June 3, 2017

Những nhạc phẩm của muôn đời


 Người miền Nam lẫn miền Bắc vẫn thích những bài hát thời VNCH, hay và ý nghĩa thì dù nhà nước có cấm, người ta vẫn cứ hát thôi.
 

No comments:

Post a Comment