Sunday, April 30, 2017

Giặc Từ Miền Bắc Vô Nam


Ai gây nên những Thảm Họa cho Quê Hương?!
 Ai đang bán dâng Tổ Quốc VN cho Tầu Cộng và đồng lõa với TẦu cộng xóa bỏ VIỆT NAM trên BẢN ĐỒ THẾ GIỚI?!
 Ai đang tiếp tay với Tầu cộng tiêu diệt  Dân Tộc VN..?!!

No comments:

Post a Comment