Friday, March 31, 2017

Xã Hội Chủ Nghĩa Ngày Nay


Chúng Đi Buôn - Phan Văn Hưng & Nam Dao - Lâm Dung

 

Ai gây nên những Thảm Họa cho Quê Hương?!
Ai đang bán dâng Tổ Quốc VN cho Tầu Cộng và đồng lõa với TẦu cộng xóa bỏ VIỆT NAM trên BẢN ĐỒ THẾ GIỚI?!!
 Ai đang tiếp tay với Tầu cộng tiêu diệt  Dân Tộc VN..?!!

No comments:

Post a Comment