Sunday, March 12, 2017

Hãy nhìn vào sự thật của Lịch sử . TỘI ÁC CỘNG SẢN VN.

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1) 
 những tội ác mà Đảng CSVN đã gây ra cho dân tộc hơn 70 năm vừa qua. 
      Từ Cải Cách Ruộng Đất tại nông thôn miền Bắc trong những năm 1953-1956; cải tạo Công Thương Nghiệp khởi động năm 1957 tại các thành thị Bắc vĩ tuyến 17; 
lần khởi động cuộc chiến xâm chiếm miền Nam năm 1960 để tạo nên những cuộc thảm sát của Mậu Thân Huế 1968;
 Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị; Thị Xã An Lộc năm 1972;
 1973 để làm tiền đề cho lần chung cuộc đánh chiếm miền Nam bằng vũ lực của năm 1975 gây nên đau thương cho cả dân tộc và sau đó gần 2 triệu người phải bỏ nước ra đi bắt đầu từ 30 Tháng 4, năm 1975...

   


 Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

     

  
Những tội ác mà Đảng CSVN đã gây ra cho dân tộc hơn 70 năm vừa qua. 
  Sau hàng chục năm gây nên những tội ác giết chết hàng triệu người,
       Đảng CSVN đến ngày hôm nay vẫn không ngừng chà đạp và tước đoạt hết tất cả các quyền con người của người dân Việt Nam và sẵn sàng vì lợi ích riêng đưa cả dân tộc đi vào lầm than, cũng như dâng đất nước lên tay giặc phương Bắc.
 
Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)    Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN do đài truyền hình SBTN thực hiện để nói lên những tội ác mà Đảng CSVN đã gây ra cho dân tộc gần 70 năm vừa qua cho đến ngày hôm nay. Những tài liệu được sử dụng trong phim đã được các phóng viên của SBTN tìm kiếm được từ nhiều viện bảo tàng khác nhau tại Âu Châu.

Truyền hình SBTN thực hiện

No comments:

Post a Comment