Wednesday, April 6, 2016

Bạn Tù Ơi


Xin nguyện ghi ơn... những người lính VNCH Anh hùng đã đem Xương máu mình, chống lại sự Xâm lăng của CSVN để bảo vệ Miền Nam VN được Tự Do và An bình suốt 20 năm(1954-1975),

No comments:

Post a Comment