Wednesday, June 24, 2015

Ban nhạc AVT - Trước năm 1975

Trước năm 1975dưới Chế độ VNCH

 Âm nhạc đã thể hiện sự Ấm No Hạnh Phúc của Miền Nam ...!!

 hay..bị sống dưới Chế Độ TÀN ÁC DÃ MAN của MỸ NGỤY (do csVN tuyên truyền ) !!!????

No comments:

Post a Comment