Thursday, January 23, 2014

Xin tri ân các anh, người lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa

Asia 36 Người Lính Disc 01

  

 

** Asia 36 Người Lính Disc 02

No comments:

Post a Comment