Friday, November 30, 2012

"Việt Nam tôi đâu?" câu hỏi của nhiều thế hệ.. !?"Việt Nam tôi đâu?" câu hỏi của nhiều thế hệ
Bài viết: Trần Trung Đạo
Diễn đọc: Hạt Sương Khuya
Kỹ thuật Âm thanh: LamSơn719

No comments:

Post a Comment