Monday, March 22, 2010

Con đường nào Chúa đã đi qua

Hiệp thông với Giáo dân Thái hà ,Loan lý. Đồng Chiêm.

No comments:

Post a Comment